Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin ylläpitäjä:

jr. Volcano / Volcano Design
Kotisaarenkatu 3 D 20, 00560 HELSINKI
2547121-2
+358 400 453 750
asiakaspalvelu@volcanodesign.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Janne Tulivuori
Kotisaarenkatu 3 D 20, 00560 HELSINKI
+358 400 453 750
janne@volcanodesign.fi

Rekisterin nimi

jr. Volcano / Volcano Design asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

jr. Volcano / Volcano Design asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.
Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältö:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • SOME-yhteystiedot (esim. Facebook, Instagram, Twitter)
  • Tilaustiedot
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja yhteydenottojen, tuotetilauksien ja mahdollisesti kilpailujen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

jr. Volcano / Volcano Design voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan nimi- ja osoitetietoja puhelinnumeroineen (ja sähköpostiosoite) kuljetusliikkeen käyttöön asiakkaan tilaamien tuotteiden toimittamiseksi perille mahdollisimman joustavasti, tai tietojen väliaikainen luovutus suoramarkkinointia tai vastaavaa suorittavalle kumppanille, joka käyttää osoitteistoa rekisterinpitäjän antaman jakelu- tai viestintätoimeksiannon suorittamiseksi.
Muita asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei asiasta ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta jr. Volcano / Volcanon Designin ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.
Mikäli tällaiseen kuitenkin tulee tarvetta esimerkiksi jonkin EU/ETA-alueen ulkopuolella valmistetun tuotteen ja/tai varaosan tilauksen osalta, niin asiasta sovitaan rekisterissä olevan asiakkaan kanssa ensin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukituissa tiloissa, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Tiloissa on myös hälytysjärjestelmä tilan ollessa muuten tyhjä.
2) Sähköinen rekisteri sijaitsee tietojärjestelmässä käyttäjätunnuksen takana. Käyttäjätunnukset omaavia henkilöitä on vain yhtiön omistajalla sekä luotetulla tietojärjestelmäasiantuntijalla. Tietojärjestelmä toimii Louhi Net Oy (Espoo) hallinnoimalla palvelimella EU:n alueella. Louhi Net Oy:n tietoturvatyötä ohjaa tietoturvan hallintamalli, joka perustuu ISO27001-standardiin. Tämän lisäksi käytössä on soveltuvin osin KATAKRIn sekä valtiohallinnon VAHTI-ohjeistukset ja vaatimukset.
jr. Volcano / Volcano Designin tietokoneet on henkilövalvonnan alla virka-aikaan ja virka-ajan ulkopuolella ne sijaitsevat tiloissa, joissa on hälytysjärjestelmä. Volcano Design (jr. Volcano) huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa (Henkilötietolaki 26 – 28 §).
Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä osoitteesta janne@volcanodesign.fi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 29 §).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus henkilötietolain 30 § ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 7 luvun mukaan kieltää tietojensa käsittely.
Kielto on ilmoitettava kirjallisesti rekisterinpitäjälle.